ภาพงานประดิษฐ์

Advertisements
โพสท์ใน ความรู้ | ใส่ความเห็น

วิสัยทัศน์ของครูเยา

ไม่เดินทางไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทาง  ไม่ทำงานไม่มีวันประสพความสำเร็จ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพงานประดิษฐ์

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานประดิษฐ์

ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์
 ความหมายของงานประดิษฐ์ หมายถึง งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดับตกแต่งหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย
    ความเป็นมาของงานประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างผู้พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแบบ ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบสนอง ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา    
    หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้เรียนต้องมีความพึงพอใจ ในการทำงาน โดยยึดหลักการดังนี้
1.    หมั่นศึกษาหาความรู้ในงานที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการในชุมชนการโรงเรียน จากตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่สนใจ
2.    ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐ์ชิ้นงานโดยการวิเคราะห์ ด้วยตนเองหรือศึกษาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือ เป็นต้น
3.    ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ์ ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้สร้างสรรค์ไว้ และมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องจนสำเร็จเป็นชิ้นงานประดิษฐ์ที่พึงพอใจง
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานประดิษฐ์

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

หลักสูตร YC

หลักสูตรพัฒนากลุ่มนักเรียน YC
1.  ความหมายและความสำคัญโครงการ YC
2. วัยรุ่นกับเพื่อน
3. ทักษะชีวิต
4. การให้คำปรึกษา
5. สัญญาใจ YC
6. การประสานงานเครือข่าย   
ภาระงานของ  YC
1. สามารถให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่ตนเอง และ ผู้อื่น อย่างเหมาะสม
2. สามารถหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่นในขั้นต้น
3. มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4.บันทึกรายงานผลการทำงาน
5. การประเมินผลของการทำงานสำหรับ YC
ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น YC  ที่ดีนั้น  จะต้องจิตเมตตา  รับฟัง  ช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น   มีมนุษยสัมพันธ์    มีจิตอาสา  มีทัศนคติที่ดี    และ มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา  การแก้ไขปัญหา  และมีทักษะชีวิต   เป็นต้น

 YC ต้องมีจรรยาบรรณ 
      จรรยาบรรณของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีดังนี้
             1.เคารพในศักดิ์ศรีและส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพของเพื่อน
             2.สัมพันธภาพในการให้คำปรึกษาและข้อมูลที่ได้รับ
            3.บันทึกต่างๆในการให้คำปรึกษา รวมทั้งบันทึกจากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากแบบทดสอบเครื่องบันทึกเสียงและเอกสารอื่นๆ
             4.ควรชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ของการให้คำปรึกษา ให้เพื่อนผู้รับคำปรึกษาทราบ
             5.ในการให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา ต้องหลีกเลี่ยงสภาพที่จะทำให้เพื่อนผู้ให้คำปรึกษาอยูในสภาวะขัดแย้งในใจ
             6.ยุติให้คำปรึกาเมื่อเพื่อนนักเรียนที่ปรึกาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษาได้อีกต่อไป และให้ส่งต่อไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมต่อไป
            7.หากได้รับข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เพื่อนนักเรียนที่ปรึกษาต้องรายงานให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องในแนวทางที่ไม่เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลจากเพื่อนผู้ให้คำปรึกษาคนใด
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น